Over KOC Groningen

Wie zijn wij?

KOC is opgericht in 1962 door de gezamenlijke parochies van de stad Groningen. In de jaren ’70 van de vorige eeuw waren er meer dan tien KOC-scholen. Door schoolsluitingen is dat aantal in de afgelopen decennia teruggelopen tot de huidige drie.

De basisschool is een maatschappij in het klein. Het is voor kinderen niet alleen de belangrijkste bron van basisvaardigheden zoals rekenen en lezen, maar is ook een gemeenschap. Bij KOC hechten we belang aan deze twee kanten van de school, en zetten we ons in voor goed functioneren in beide opzichten. Dat betekent kwalitatief goed onderwijs en een levende gemeenschap van leerkrachten, kinderen en ouders.

Levenshouding is op de KOC-scholen het begin van het verhaal over identiteit. We hebben het met elkaar over wat je als mens wilt zijn en betekenen in deze wereld, en hoe je met anderen omgaat. De katholieke traditie heeft een religieuze en een ethische kant, het gaat niet alleen over geloven maar ook over levenshouding. Daarbij is inspiratie een kernwoord: de bindende factor op de KOC-scholen is het willen werken vanuit inspiratie. Er is daarom aandacht voor wat kinderen, ouders en leerkrachten persoonlijk inspireert, en voor gedeelde inspiratiebronnen die onder andere in de 2000 jaar oude christelijke traditie ruim voorhanden zijn.  

In de programmering en het onderwijs is dit terug te vinden: kinderen leren inspiratiebronnen verkennen, waarden benoemen en van daaruit zelf houdingen kiezen. Er zijn excursies en gastlessen waarin bronnen verkend worden, en er wordt gewerkt met een methode voor godsdienst/levensbeschouwing. De onderlinge verbondenheid en de gezamenlijke idealen worden met regelmaat in vieringen en feesten bevestigd.

Bekkers
Bekkers
Bekkers

Wij dagen onze leerlingen uit om het beste van zichzelf te laten zien, zowel op het gebied van schoolprestaties als sociaal en emotioneel. Wij begeleiden onze leerlingen op hun weg naar een vervolgopleiding, gericht op een positieve bijdrage aan onze gevarieerde samenleving.”

Bekkers

Bestuurlijke organisatie

KOC-bestuur

Het bestuur zet zich in voor goed onderwijs, voor hechte schoolgemeenschappen en een inspirerend werkklimaat. Kleinschaligheid en een goede samenwerking tussen de verschillende geledingen (team, ouders, kinderen, bestuur) staan daarbij centraal. We zetten daarom in op openheid, transparantie, medezeggenschap, ouderbetrokkenheid en communicatie. Voorwaarde is uiteraard een gezonde bedrijfsvoering. Om in de toekomst schommelingen in leerlingenaantallen makkelijker te kunnen opvangen streeft het bestuur naar geleidelijke groei. Niet in de richting van grotere scholen, maar juist in de richting van meer kleinschalige, levensbeschouwelijke scholen zoals de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers, de St. Michaëlschool en St. Franciscus.

Het bestuur is onbezoldigd en streeft ernaar om de kosten omtrent het beheer zo efficiënt mogelijk in te zetten. Zo is er geen fysiek bedrijfsbureau en wordt het bestuur ondersteund door bestuursmanager Jelle van Lenthe en Onderwijsbureau Meppel.

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit de volgende leden:

    Herma Korfage (voorzitter)
    Marleen Kegel (secretaris)
    Wietse Blink (penningmeester)
    Albert Kamphuis
    Annemiek Lourens-de Jager
    Anneke van Bergen
    Inger Snip
    Michiel van Amersfoort
    Vincent Hovinga

Medezeggenschap

De KOC-scholen hebben ieder een medezeggenschapsraad (MR) en er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de MR praten gekozen vertegenwoordigers van ouders en teamleden met de directeur, die het bevoegd gezag vertegenwoordigt. In de GMR praat een afvaardiging van MR-leden van de scholen met het bestuur. Het bestuur legt voorgenomen besluiten voor aan de GMR, voor advies of instemming, afhankelijk van het onderwerp. Er is een GMR-reglement volgens een landelijk model waarin de werkwijze precies beschreven is. Ouders en medewerkers hebben zodoende inspraak in het beleid van de scholen en van de stichting. Omdat KOC een kleine, transparante stichting is zijn de lijnen kort en de verhoudingen informeel.

Raad van Toezicht

KOC heeft sinds 2012 een onafhankelijke Raad van Toezicht (RvT). De RvT benoemt de bestuursleden en houdt toezicht op het werk van het bestuur en op de gang van zaken binnen de stichting en de scholen, met het oog op de belangen van de stichting en de scholen. De RvT fungeert als klankbord en kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

De RvT bestaat uit vier leden:

    Han Bakker (voorzitter)
    Saskia van Dijk
    Klaas Ykema Westerhuis
    Joris Stavenga

Geschiedenis

De Katholieke Onderwijs Centrale werd in 1962 opgericht als koepelorganisatie van de katholieke basis- en kleuterscholen in de stad Groningen. Toen KOC begon, vormden de katholieke scholen een belangrijk onderdeel van de katholieke cultuur. Het katholiek onderwijs was parochiaal georganiseerd. De scholen maakten prominent deel uit van katholieke enclaves in de stad, waar de kerk, de school, de pastorie en verenigingsactiviteiten waren gecentreerd. Het onderwijs was een instrument voor het overdragen van katholieke normen en waarden en leverde een bijdrage aan een kerkelijke opvoeding. Geloofsoverdracht stond voorop. Met het verbleken van de katholieke zuil verdween het exclusief katholieke karakter van de scholen. De huidige katholieke scholen staan open voor alle culturen en levensbeschouwelijke richtingen. Wat bleef is de katholieke levenshouding, door de KOC opgevat als een inspirerend verhaal over mensen als individuen en over de manier waarop we elkaar in deze tijd tegemoet treden. Een verhaal van alle tijden dat uitermate actueel is.

Lees meer over de geschiedenis van KOC in ons jubileumboek Vijftig jaar KOC van Jet Spits.

Bekijk de lijst van scholen die onder KOC hebben bestaan.

Bekijk de lijst met schoolhoofden van alle KOC-scholen. De lijst is nog niet compleet. U kunt helpen door aanvullingen te sturen naar ons secretariaat.

Bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van KOC in 2012 heeft het KOC-bestuur vier oud-voorzitters uitgenodigd voor een gesprek over hun ervaringen en over de ontwikkeling van de stichting. Lees hier wat er werd besproken.

Klachtenregeling KOC

Onderwijs is mensenwerk en soms gaat iets niet zoals we het bedoelen. Als er wat is, dan willen we graag luisteren en met een eventuele klacht kunt u altijd bij ons terecht. Om de klacht goed te kunnen behandelen is het van belang dat deze op de juiste plek binnenkomt.

Heeft u een klacht op het niveau van de groep, dan is de procedure als volgt:

  1. U meldt uw klacht bij de betrokken groepsleerkracht. U kunt dit mondeling of schriftelijk doen. De leerkracht nodigt u op korte termijn uit om uw klacht te bespreken en zo mogelijk op te lossen.
  2. Indien voor beide partijen geen bevredigende oplossing gevonden kan worden, kunt u contact opnemen met de directeur of intern begeleider. Zij proberen in onderling overleg met betrokkenen alsnog tot een oplossing te komen.
  3. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal de directeur of intern begeleider u doorverwijzen naar onze externe vertrouwenspersoon, Mattis Wibbens, mattis@hetvtb.nl, 085-1055 055.​
  4. Mocht ook dit niet voor een bevredigende oplossing zorgen, dan kunt u uw klacht indienen bij het bestuur van de school (Stichting KOC Groningen, Postbus 1462, 9701 BL Groningen) of bij de landelijke klachtencommissie (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs, Postbus 394, 3440 AJ, Woerden, 070-3861697). Klachten dienen schriftelijk en ondertekend te worden ingediend.

Voor meer informatie zie de “Klachtenregeling KOC”. Deze klachtenregeling en de toelichting daarop kunt u inzien via de link hieronder.

Heeft u een klacht op het niveau van de school, dan kunt u de eerste stap overslaan. U meldt uw klacht in dit geval meteen bij de directeur van de school.

    Klachtenregeling KOC 2020

Privacy

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft KOC Groningen een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Onze FG is Martijn Jansen. Als dit nodig is, kunt u hem via fg@kocgroningen.nl bereiken. Lees ook onze Privacyverklaring.

KOC is vanuit haar statutaire opdracht
gericht op het in stand houden,
vormgeven en laten groeien van
katholiek basisonderwijs in de stad
Groningen. Bij groei gaat het om
groei in de richting van meer
kleinschalige scholen of school-
locaties en niet zozeer om groei
in de richting van grotere scholen.

Schoolgemeenschappen

KOC-scholen staan open voor iedereen, alle culturen en levenbeschouwelijke richtingen zijn welkom.

De schoolgemeenschappen van KOC kenmerken zich door aandacht voor persoonlijke en gezamenlijke inspiratiebronnen, door een open en onderzoekende houding, door individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid en door solidariteit met elkaar en met mensen die ons nodig hebben.

Contactgegevens

secretariaat@kocgroningen.nl

Postbus 1462
9701 BL Groningen